.
Ana sehife cahidbdu@yahoo.com    
Axisqa (Mesxet) turklerinin dili
 AŞIQ MƏMMƏD SƏFİLİNİN ŞERLƏRİNDƏ İŞLƏNMİŞ BƏZİ SÖZLƏRİN İZAHLI LÜĞƏTİ (357 söz).

 

Aşıq Məmməd Səfilinin şerlərinin dilində || Azərbaycan dilində qarşılığı və izahları

 • Abastuban ||toponimik ad
 • avu || ayı
 • avuc || ovuc
 • adres || ünvan
 • Azğur || toponimik ad
 • alavli || alovlu
 • alaca || palaz (Alaca bir doppi baş örtüsidur)
 • alaf || ot
 • Aliy || Əli
 • altuvaxli || alduvaxlı
 • Altun ||inək adı=Nənələr səslərlər altun, narınci…
 • Amxeri || toponimik ad
 • Apiyet || toponimik ad
 • Arznes || toponimik ad
 • armax || axtarmaq
 • Axısxa || toponimik ad
 • aşşaği || aşağı
 • ağarti || ağartı
 • ağnamax || anlamaq
 • ağsaxal || ağsaqqal
 • b a k l a c a n || badımcan
 • b a x ş a || başqa
 • b i c o - b i c o || gürcücə: tez-tez (Keşiş gəlib bico-bico bağırur /Na gündən–günlərə qaldın camican).
 • Badela || toponimik ad
 • bayaz || ağ
 • bayğun || bayquş
 • barğuc || panta növü
 • batman || ölçü adı (Yüz batman yağ yetər toya).
 • bağli qara || armud növü
 • bekləməx || gözləmək
 • Bennar || toponimik ad
 • biyan || bu yan
 • bin || min
 • binmax || minmək
 • birluğ || birlik
 • boncux || muncuq
 • boğoz /Azğur boğozi || boğaz (coğrafi termin).
 • Buzxana || oronimik ad
 • bulmax || tapmaq
 • buxqalter || mühasib
 • böqün || bu gün
 • Böyük Smada || toponimik ad
 • bəldərəcüz || fırtına adı
 • bən || mən
 • bənlux || mənlik
 • c ı l ğ a || Güc verəndə cılğaya o öküzlər/ X o t a x l u x edənlər, Vətəniz hanı?)
 • cami || mədrəsə
 • camuş || camış
 • camuş kıran || fırtına adı
 • cahan || dünya
 • civan || cəhil || cavan, gənc
 • Cizi gölü || hidronim
 • cigər || ciyər
 • Cüntə || toponimik ad
 • cəil || gənc, cavan
 • cəməət || camaat
 • ç i n ç a r || dərman bitkisi, şorba üçün.
 • Ç ü r ü q ay || ay adı –iyul (Çərmük xoş məkəndur , yoxdur əmsali / Ç ü r ü q ayda tolar cənnət vüsali).*

---------------------------

Axısqa türklərinin özlərinəməxsus maraqlı ay adları vardır :zəmhəri-yanvar,qücük - fevral, kirəz ay -iyun, çürüq ay, oraq ay - iyul, xarman ay - avqust, böqrüm ayı - sentyabr, şarap ayı - oktyabr, koç ay - noyabr, karakış - dekabr.

 • çançur || gavalı
 • çarux || çarıq
 • çaxal || çaqqal ( Meşə çaxalsız olmaz).
 • çağ ||vaxt
 • çiq || çiy
 • çiplax || çılpaq
 • çirəçuna || ot növü
 • Çixe || toponimik ad
 • çocux || uşaq
 • çual || çuval
 • Çurqut || toponimik ad
 • çuçul || cücə
 • çəng || müharibə (Qırx birin cəngində Vətənimiz qaxdi ayaği).
 • çərmüq || göl
 • d i r q ə n || yaba
 • d ö ş r ü l m a x || yetişmək ( Güzə yaxın meyvələri d ö ş r ü l ü r )
 • daday || dədə
 • dakument || sənəd
 • daul || musiqi aləti
 • deqirman || dəyirman
 • Dersel || toponimik ad
 • dib - köşə || müxtəlif ölkələrdə (Dib-köşədə əkərdux biz/Təlimi az, tərbiyə yox/Vətən nerdə tanıtmaya/Əlində fərmanın varmı?).
 • Dibsiz göl || hidronim
 • dida || göz
 • diyar || ölkə
 • diskinmax || diskinmək
 • doppi || özbəklərdə papaq (Doppunun tarixi uzun olsa da, Özbəqin andırı, mirasidur o / Bin bir xıl oyuna düşsə də doppi/ Özbəqin başında qalasidur o).
 • doska || lövhə
 • doxxuz || doqquz
 • duvax || duvaq
 • düqün || toy
 • dünyay || dünya
 • döşürmax || ? ( İrəli gələndə əsgər döşürür).
 • dərya || dəniz
 • dərmən || dərman
 • dərə || dərə
 • ey || yaxşı
 • Entel || toponimik ad
 • əbrəş şal || qadın geyimi adı
 • əv || ev (Əv yıxanın əvi olmaz)
 • əvləd || övlad
 • Ədiqön || toponimik ad
 • ədrəf || ətraf
 • ər || kişi
 • ərən || igid
 • əsbab || alət( çalğı alətləri)
 • Əsvəndiyar || İsfəndiyar
 • ətməq || çörək
 • f u r u c || meyvə adı ( Pantasi, furuci haxlıma gəldi)
 • fişna || gilənar
 • foşi || kələğayı
 • front || müharibə
 • fundux || fındıq
 • g ü z || payız (Dərəyə gələndə güzün aylari)
 • güvək || yeznə*

-------------------

Bəzi dialektlərdə (Qafan) «giyəv» formasında.

 • göq || göy
 • gögçək || göyçək
 • gənə || yenə
 • Ğeybər || Xeybər
 • Ğorzel || toponimik ad
 • Ğortuban || toponimik ad
 • Ğume || toponimik ad
 • h a v l i || aynabənd (Xerolilar Osmanniya qaçarlar/ Cami havlisında şarab içərlər).
 • halay || bar növləri
 • halay || oyun adı
 • hanqi || hansı (Kim qol çəkər buna, hanqi bir deli?).
 • hax || haqq
 • haxıl || ağıl
 • holux || çayın enli, dərin yeri
 • həppi || hamı
 • hər keş || hər kəs
 • x o t a x l u x || öküzü, kəli idarə edən
 • x ı l || müxtəlif ( Yazılur neçə xıl dildə)
 • Xarcam || toponimik ad
 • xarman || xırman (Xarmanın bəzəqi taxıldur, dəndür)
 • xoroz || xoruz (Toylarda çalınur daul da, zurna/Xorozi, bəşəti, şahbazi hani?)
 • iqna || iynə
 • İcaret || toponimik ad
 • illac || əlac
 • inqlamax || gözləmək (Həsrətlə inqliyan, vətəniz hani?)
 • inəg || inək
 • ixtiyar || ağsaqqal
 • iştəmax || istəmək
 • k a b a l a x || kişilərin baş örtüsü.Əsasən şaldan toxunur (Çuxa, kabalağıni talından atın/ Yavrum sənin üçün yanar ağlarım).
 • k ö v || kənd
 • kadro || kadr
 • kara kiraz || qara gilas
 • Kaxaret || toponimik ad
 • kendi || özü
 • Kexvan || toponimik ad
 • kinkilə || ağcaqanad
 • Kobiliyan || toponimik ad
 • koy || qoyun
 • kolay || asan
 • koni-komşi || qonum-qonşu
 • Kortox || toponimik ad
 • kuzi || quzu
 • kuzi kulaği || quzuqulağı ( ot adı)
 • kut || armud növü
 • külül || ot növü
 • Küçük Smada || toponimik ad
 • kömləq || köynək
 • köpri || körpü
 • köti || pis
 • köşə || yad ölkə mənasında (Hər keş vətəndə yaşar\Biz qaldux köşələrdə).
 • q a u n || qovun
 • q o m ş i || qonşu
 • qaval || qara ney
 • qaymağ || qaymaq
 • Qara puar || hidronim
 • Qaratuban || toponimik ad
 • qartopi || kartof
 • Qaf || Qafqaz
 • qaxmax || qalxmaq ( İlk bahar olanda yaylaya qaxar).
 • qeroy || qəhrəman (Qeroylari vurur yola! Rəhmət deyər, bənə Vətən)
 • Qoders || toponimik ad
 • qoca || qoca
 • qoca nənəy || fırtına adı
 • Qorqul || toponimik ad
 • Qoçali || xalq rəqsləri
 • Qurnel || toponimik ad*

---------------------

*Aşıq 1927 - ci ildə Dersel kəndindən tutmuş Azğur kəndinə kimi bütün kövlərə - kəndlərə qoşma qoşmuşdur. 42 bənddən ibarət olan həmin qoşmada axısqalılara məxsus 90 - dan çox coğrafi adın, xüsusən də kənd adlarının adı çəkilmiş və onların tipik xarakteri göstərilmişdir.

 • qurut || qurut
 • qüqüm || armud növü
 • qız-qəlin || qız-gəlin
 • qızılcux || zoğal
 • qırav- || (Qıravli doppi başında/ Ay sallanıb, gələn bədbəxt)
 • qırat || qırmızı at
 • qırım || toyla bağlı söz .Qırx çuvalda qırım uni\\Şəkər, halva nanım ola.
 • qösk || kösk
 • qələmkuş || qaranquş (Oturax kuş idux, qələmkuş oldux).
 • qərincə || qarışqa (Töküldi taxta-taş qərincə kimi).
 • l a z u t || qarğıdalı*

-------------------

*«Lazut» sözünün etimologiyası haqqında bax: Dcikiə S.S. K proisxodeniö slova «Lazut». – Soobheniə AN Qruz. SSR. T. 4, Tbilisi, 1944, s. 227-235.

 • l a x a n a || kələm
 • laqer || düşərgə
 • Laşe || toponimik ad
 • Lelvan || toponimik ad
 • luxmay || loxma
 • mal ||tovar || mal-davar
 • maxara || alma növü
 • maxas || qayçı
 • mey ||ney
 • Mesxetiya || toponimik ad
 • mehman || qonaq
 • mindər - ev || məişət avadanlığı
 • Moreli || toponimik ad
 • Muqaret || toponimik ad
 • Muxe || toponimik ad
 • muçlanmax || büzüşmək ? (Muçlanıb bir dibdə yumax kimi sən/ Həzz alamasın heç güldən qocalux)
 • muğri kuşi || quş adı (Kendini bilmiyan cavan səbilər/ Muğri kuşi kimi uçmiş yatarlar).
 • məzərlux || qəbiristanlıq
 • məndil || ev - məişət avadanlığı
 • məni || mani, bayatı
 • mərəz || xəstəlik
 • nabada || alma növü
 • nan || çörək
 • Narınci || inək adı
 • nasıl || necə
 • nec || necə
 • neynar || nə edər
 • nerdə || harda
 • nerə || hara
 • niqo || mal üçün ot, gürcücə
 • nişangah || nişan qoyulan yer
 • nənni || beşik
 • nənə || armud növü
 • oda || otaq
 • Orçoşan || toponimik ad
 • ottuz ||otuz ( Ottuz tütün çıxdi, pulatelilər)
 • örtünmax || bürünmək
 • p a r a x a || İralda p a r a x a, getmə uzax irağ ol; Həsrətlə ömrüni sən başa vurma/ P a r a x a qoynunda qocalmaya gəl.*

---------------------

Qeyd: Axısqalılar yağmur yağsa can paraxa, yağmasa yan paraxa –demişlər (red.).

 • p e ş || arxa (Peşinə yollanur, cəil - qocalar)
 • p i l ə k i || təndir (Piləkidən çıxar, bişən çadilər)
 • p u a r || bulaq
 • palaka || falaka
 • palud || palıd
 • pampara cemi || ot adı , duzla yeyilir (Əzəl başdan başlar pampara cemi)
 • panta || fanta
 • Papola || toponimik ad
 • para || pul
 • paşa || alma növü
 • peder || ata
 • peynil || pendir
 • Persa || toponimik ad
 • Persat || toponimik ad
 • pirinc || düyü
 • Posxov || toponimik ad
 • Pulate || toponimik ad
 • s a r m a x || səpmək (Var-dövlətin yollara s a r, Kobilyan)
 • s o k o || göbələk
 • Sabzara || toponimik ad
 • savaş || dava
 • savux || soyuq (Çiskinli, dumanli, savuxli Vətən).
 • Saqunet || toponimik ad
 • sadıx || sadiq
 • Sanqur || toponimik ad
 • Sarbastuban || toponimik ad
 • sari || armud növü
 • saruşmax || ? (Sarışurlar bağda bari yiyarlar).
 • sahab || sahib
 • sahabsızlux || sahibsiz
 • sağduci || sağdış
 • sin || sini (Səfili der, sində gördüm)
 • sinor || sərhəd
 • sinək || milçək
 • sora || sonra
 • soramax || soruşmaq
 • stikan || stəkan
 • suval || sual
 • sufra || süfrə
 • suç || günahkar
 • südkər || yemək adı
 • süzmə || süzmə
 • süri || sürü
 • sürməx || sürgün etmək
 • söbə || alma növü
 • söqüt || söyüd
 • söqüş || söyüş
 • sərvər || başçı
 • Səfil || ləqəb
 • ş ı r a t || surət (Şıratına həsrətlənən, Vətəniz hani?)
 • şalon || eşalon (Düzüldi şalonlar cəhənnəm yoli)
 • şaşurmax || çaşmaq( Avara qalanda haxlın şaşurur)
 • şahi || bitki adı
 • şenniğ || şennik || şinnik
 • şindi || indi
 • Şoqay || toponimik ad
 • Şolaver || toponimik ad
 • Şorta || toponimik ad
 • şəkər || alma növü ( Peşinə düzülür, tuti, kirazi, Şəkərə, nabada, şəkər almasi).
 • şəkərə || alma növü
 • şəfrən || bitki adı (Toprağa nə əksən, inkarmi edər? Laxana, baklacan, qartopi, qaun/ Kara kiraz, fişna, şahi, şəfrəni/ Taxıli, arpasi var Kobilyani).
 • t e l a || dərman bitkisi
 • t o v a r || mal-qara
 • t ü c c ə r || tacir
 • t ü t ü n* || tüstü (Qaynar suyun, tütün bürür)

-------------

Tütün və tüstü sözləri aşığın şerlərinin dilində «ailə», «ev» (40 tütün -40 ailə, 40 ev) mənasında da işlənmişdir.

 • t ı r p a n || dəryaz, kərənti (Səslənəndə tırpanlar qol gücünə/ Tırpanını kıran, Vətəniz hani?)
 • t ə k i r || təkə?? (Babalardan bir misal var/ Dönmiş təkir bir də dönər).
 • tayax || dayaq
 • talik || nəlbəki
 • tana || dana
 • tarağ || daraq
 • taş || daş
 • tağ || dağ
 • tela oti || ot adı
 • teleqrem || teleqrama
 • toprax || torpaq
 • torat || boz at
 • torun || nəvə
 • toğri || doğru
 • Tse || toponimik ad
 • Tsıxısuban || toponimik ad
 • tuar || divar
 • tuymax || duymaq
 • tuyği || duyğu
 • tulum || tuluq növü
 • Tutacuvar || toponimik ad
 • türlü || müxtəlif
 • təzək || təzək
 • təprənmax || tərpənmək (Yol açılur, təprən, anam toprağa)
 • təpə ||təpə
 • u r b a || toyda geyilən paltar
 • Ude || toponimik ad
 • ulaşmax || çatmaq, qovuşmaq
 • uli || ulu
 • umuz ||çiyin
 • Utqusuban || toponimik ad
 • ümman || dəniz
 • ün || səs
 • vakıt || vaxt
 • Varxan || toponimik ad
 • vasfetmek || vəsf etmək
 • y a n ğ ı l m a x || yanılmaq (Bir iş görəcax olsan/ Yanğılıb azız açasın)
 • yayla || yaylaq
 • yaprağ || yarpaq
 • yağ || yağ
 • yağmur || yağış
 • yekinmax || ? (Kimsəyə şər atmaz, olsa da suçi/Güvənir, yekinur, işini görür)
 • yem yeşil || yamyaşıl
 • yenqi || yeni
 • yenqilmax || yenilmək
 • yiqit || igid
 • yil || il
 • yilan || ilan
 • yitmax || itmək
 • yiturmax || itirmək
 • yitux || itik
 • yoxari || yuxarı
 • yutmax || udmaq
 • yürəq || ürək
 • Yıldız || ulduz
 • yəməni || ayaqqabı
 • yərən ||? (Yərənlər ifadə eləyin bizi).
 • yərənnüq || ? (Yərənnüq qurtarmaz çekardi gecə)
 • Zazol || toponimik ad
 • zayıf || zəif
 • Zanav || toponimik ad
 • zanmax || sanmaq
 • Zarzam || toponimik ad
 • zurna || musiqi aləti
Geri

Print (cap)

 
Copyright 2003 WebStar
webmaster:CahidKazımov
Ismayil Kazimov
Используются технологии uCoz