.

000000000000000000000000

0000000000000000000000

 
cahidbdu@yahoo.com Ana sehife
Axisqa (Mesxet) turklerinin dili
KiTABLAR

 

Azərbaycan MEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı (16.09.1998-ci il tarixli iclasın 9 №-li protokolu) ilə çap olunur.
Elmi redaktorlar:
f.e.d., professor A.A.Axundov;
f.e.d. H.K.Quliyev
Rəyçilər:
f.e.d. Məsud Mahmudov;
f.e.d., professor Qara Məşədiyev;
f.e.d. Asif Hacılı;
f.e.n., dosent Nadir Məmmədli.
ISBN 5-8066-1125-6

Monoqrafiya qədim tarixə malik Axisqa türklərinin etnik tarixi, mədəniyyəti, dilinin fonetik, leksik, onomastik, semantik, morfoloji və sintaktik xüsusiyyətlərinin sistematik təsvirini əhatə edir. Müəllif ilk dəfə olaraq bu dilin səs sistemi, lügət tərkibi, qrammaik quruluşunun geniş və aydın mənzərəsini yarada bilmişdir.

İsmayıl Kazımov. Axısqa türklərinin dili. Bakı, "Elm", 1999, 276 s.

4601000000-857
K Qrifli nəşr
655(07)-99
© ELM, 1999.


Azərbaycan MEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı (02.03.2001-ci il tarixli iclasın 4 №-li protokolu) ilə çap olunur.

Elmi redaktoru: f.e.d., professor A.A.Axundov

Rəyçilər: f.e.d., R.H.Eyvazova, f.e.n., dosent F.R.Xalıqov, f.e.n., T.Ə.Qarayev.

 

 

46030000-87
K Qrifli nəşr
N-098-2001
© "Nurlan", 2001.

Институт "Открытое Общество" - Азербайджан

Институт Мира и Демократии

Проект выполнен Институтом Мира и Демократии при финансовой поддержке Института "Открытое Общество" - Азербайджан

Редактор: Доктор политических наук Дина Малышева (Институт мировой экономики и международных отношений Российской Академии Наук)

Технический редактор: Джаваншир Гусейнов

Публикация выражает мнение автора

Ариф Юнусов "Месхетинские Турки: Дважды депортированный народ". "Заман" г., Баку. стр 164 Заказное.

Личензия АВ № 0220 39

© Ариф Юнусов 2000 г.

На обложке фото развалин крепости Ахалцихе (Ахыска)


74 (AZ)
48 V
Elmi redaktorları:
Tarix elmləri doktoru, professor, Bayram Allahverdiyev;
Pedaqoji elmləri namizədi Ziya Abdullayev.

Rəyçilər:
f.e.d., prof. T.Əhmədov.
f.e.d., prof. Q.Namazov.

Nəşriyyat redaktoru: H.Sadıqova.

Nəşriyyat işinin nəzəriyyə və təcrübəsinə əsaslanaraq hazırlanmış bu vəsait kitabşünaslıq, jurnalistika və nəşriyyat işi sahəsində həmin mövzuda Azərbaycan dilində ilk dərslikdir. Ondan nəşriyyat, qəzet, jurnal redaksiyalarının işçiləri, filoloqlar, müəlliflər, həmçinin dövrü mətbuatda çalışan jurnalistlər də faydalana bilərlər. Dərs vəsaiti mövcud proqrama əsasən işlənmişdir. Vəsaitin sonunda proqram və əlavə materiallar da verilmişdir.

V 4306020000
M 657-2002
İSBN5-89600-353-6
© İsmayıl Vəli Öməroğlu, 2002.

74 (Az) V 48

Elmi redaktorları: Tarix elmləri doktoru, professor B.V.Allahverdiyev

Pedaqoji elmləri namizədi Z.Abdullayev

Nəşriyyat redaktoru: H.Sadıqova

V 48 Vəliyev İsmayıl Ömər oğlu. Redaktənin əsasları. Nəzəriyyə və təcrübə. Nəşrin redaktor hazırlığı (mühazirə mətnləri). I hissə. «Günəş» nəşriyyatı, Bakı, 2002, 96 s.

Azərbaycanda redaksiya-nəşriyyat sahələrinin inkişafı, ali məktəblərdə jurnalistika və kitabşünaslıq sahəsində kadr hazırlanması bu mövzuda dərslik və metodiki vəsaitlərə böyük ehtiyac olduğunu göstərir. Redaksiya-nəşriyyat sahəsində uzun illər fəaliyyət göstərmiş və eyni zamanda pedaqoji sahədə çalışan müəllif – filologiya elmləri doktoru, professor İsmayıl Vəliyevin kitab halında oxuculara təqdim etdiyi mühazirə mətnləri mövcud ehtiyacın ödənilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

V 430620000

M056-2002

İSBN 5-89600-062-6

© İsmayıl Ömər oğlu Vəliyev, 2002


BBK Az 2
C-12

Redaktoru: Əlövsət Ağalarov.

C 4702060202
M-651 (07)2002 Qrifli nəşr.

© Ələmdar Cabbarlı, 2002.


BBK 9(s)2

Ə 75

Redaktoru: Tarıyel Cahangir

Rəssamı: Rəfael Əzizov

Əlipaşa Ənsarov. Ə 75 Ahıska türkləri. – B. Azərnəşr, 1996, 56 səh.

 

Kitabda XX əsrdə Ahıska türklərinin başına gətirilən müsibətlərdən bəhs edilir. 1989-cu ildə Özbəkistanda baş vermiş qanlı qırğınların bilavasitə şahidi olan müəllif tarixi faktlara və arxiv sənədlərinə istinad edərək Ahıska türklərinin faciələrindən ürək ağrısı ilə söhbət açır.

BBK 9(s) 2.Ə 0503020900 – 15 M – 651(07) – 94
© Azərnəşr, 1996 - ISBN 5-552-01569-X


Elmi redaktor:
f.e.d. prof. Nizami Xudiyev.

Rəyçi:
Azərbaycan MEA-nın müxbir üzvü, f.e.d. prof. Nizami Cəfərov;
f.e.d. prof. Yusif Seyidov.


 

 

Kitabda rus dilindəki türk sizlərindən ətraflı bəhs edilir. Göstərilir ki, bu dildəki türk sözlərinin leksik-semantik zənginliyi türk xalqlarının erkən maddi-mənəvi nailiyyətlərini əks etdirir. Aydın olur ki, türk sözləri rus dilinin bütün leksik qatına yayılmışdır; mədəni-kültür kəlmələr, inzibati iş, dövlətçiliklə bağlı, hərb sahəsinə aid, yaşayış - məskunlaşma ilə əlaqədar türk sözlərinin rüs dilində yaratdığı geniş və zəngin mənzərə rus, şərqi Slavyan xalqlarının tarixində Türk xalqlarının yerini və mövqeyini təsdiq edir.

T 4603000000
655(07)-2001 - Qrifli nəşr.
© ELM, 2001.


Geri

Print (cap)

 
Copyright © 2003 WebStar
webmaster:CahidKazımov
Ismayil Kazimov
Используются технологии uCoz